Hướng dẫn sinh viên cập nhật thông tin ngoại trú

Hướng dẫn sinh viên cập nhật thông tin ngoại trú

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC

SINH VIÊN CẬP NHẬT THÔNG TIN NGOẠI TRÚ

 HỌC KỲ I(2018-2019)

 

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào trang web: sinhvien.donga.edu.vn

Bước 2: Vào mục “Công tác sinh viên”

Bước 3: Chọn nội dung “NGOẠI TRÚ”

Bước 4: Sinh viên tiến hành điền đầy đủ thông tin vào từng ô

Bước 5:  Lưu thông tin đã điền đầy đủ

Sau khi điền đầy đủ thông tin SV kích vào nút “Lưu”

-----THE END-----