Mở lớp học lại GENERAL ENGLISH 1 và GENERAL ENGLISH 5

HIÊN NAY PHÒNG QLĐT & CTSV ĐANG TRIỂN KHAI CÁC LỚP GE1, VÀ GE5 HỌC LẠI CHO CÁC SV HẸ CHÍNH QUY.

CÁC SV CHƯA HOÀN THÀNH CÁC HỌC PHẦN TRÊN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ VÀ BĂT ĐẦU HỌC TỪ TUẦN 6 (17/09/2018)