Kế hoạch thi học kỳ I đợt 2 - năm học 2017-2018

 LE16A1 và LE16A2

STT

Học phần

Lớp

Lịch thi

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

1

 Luật hình sự

LE16A1

18/06/2018

15h30

506

508

 

LE16A2

18/06/2018

15h30

510

508

 

2

 Pháp luật cộng đồng  Asian

LE16A1

20/06/2018

15h30

506

508

 

LE16A2

20/06/2018

15h30

510

508

 

3

 Luật dân sự 1

LE16A1

22/06/2018

15h30

506

508

 

LE16A2

22/06/2018

15h30

510

508

 

4

 Luật dân sự 2

LE16A1

28/06/2018

15h30

506

508

 

LE16A2

28/06/2018

15h30

510

508

 

5

 General English 4

LE16A1

30/06/2018

15h30

506

508

 

LE16A2

30/06/2018

15h30

510

508

 

 

LE17A1 và LE17A2

 

STT

Học phần

Lớp

Lịch thi

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

1

 Luật dân sự 1

LE17A1

22/06/2018

15H30

502

503

 

LE17A2

22/06/2018

15H30

504

505

 

2

 General english 2

LE17A1

28/06/2018

7h30

508

510

 

LE17A2

28/06/2018

7h30

507

512

 

3

 Communication 1

LE17A1

30/06/2018

13H30

508

510

 

LE17A2

30/06/2018

13H30

507

512