Vinh danh sinh viên LE16A1 đạt thành tích cao trong học tập HK2 năm học 2017-2018

VINH DANH SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Lớp: LE16A1

Học phần

Sinh viên đạt thủ khoa

Điểm tổng kết môn

Chuẩn MOS – Word

Y Tô Ni ÊBan

10.0

Luật dân sự 1

Y Búp

8.7

Luật dân sự 2

 

 

Luật hình sự

 

 

Pháp luật cộng đồng ASEAN

Mai Tiến Hưng

9.2

General English 4