Vinh danh sinh viên LE16A2 đạt thành tích cao trong học tập HK2 năm học 2017-2018

VINH DANH SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Lớp: LE16A2

Học phần

Sinh viên đạt thủ khoa

Điểm tổng kết môn

Chuẩn MOS – Word

Nguyễn Đào Thiên Lý

9.8

Luật dân sự 1

Nguyễn Đào Thiên Lý

9.2

Luật dân sự 2

 

 

Luật hình sự

 

 

Pháp luật cộng đồng ASEAN

Nguyễn Xuân Sinh

9.4

General English 4

 

 

General English 3

Nguyễn Đào Thiên Lý

9.9