Vinh danh sinh viên LE17A1 đạt thành tích cao trong học tập HK2 năm học 2017-2018

VINH DANH SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Lớp: LE17A1

Học phần

Sinh viên đạt thủ khoa

Điểm tổng kết môn

Lý luận nhà nước và pháp luật

Mạnh Ngọc Châu

8.8

Lịch sử nhà nước và pháp luật

Mai Thị Thu Thúy

9.5

Logic học

Lê Lan Chi

8.8

Luật dân sự 1

H Tiểu Linh Niê

8.5

Luật hành chính

Nguyễn Trung Hiếu

9.0

Communication 1

 

 

General English 2

 

 

Tin học văn phòng

Ngô Thị Kiều

9.3