Vinh danh sinh viên LE17A2 đạt thành tích cao trong học tập HK2 năm học 2017-2018

VINH DANH SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Lớp: LE17A2

Học phần

Sinh viên đạt thủ khoa

Điểm tổng kết môn

Lý luận nhà nước và pháp luật

Nguyễn Thị Thùy Dung

8.6

Lịch sử nhà nước và pháp luật

Nguyễn Thị Thùy Dung

9.5

Logic học

Nguyễn Thị Thùy Dung

10.0

Luật dân sự 1

Trần Thị Như Quỳnh, Thới Trần Thủy Tiên

8.7

Luật hành chính

Nguyễn Thiên Tài

9.5

Communication 1

 

 

General English 2