DANH SÁCH MÔN HỌC

 

STT Mã học phần Tên học phần Điều kiện tiên quyết
1 GS12095 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin

Mô tả học phần:

Chi tiết học phần

2 GS12004 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả học phần: học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý nghĩa là sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đồng thời là cơ sở lý luận trực tiếp trong việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay. Học phần này giúp SV hiểu được một cách tương đối đầy đủ và có hệ thống về bối cảnh lịch sử - xã hội, cơ sở hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH;…. Trên cơ sở đó góp phần giúp SV hình thành lập trường khoa học và cách mạng, kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Chi tiết học phần

3 GS12003 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

Mô tả học phần:

Chi tiết học phần

4 EF12151 Tin học văn phòng

Mô tả học phần: học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, một số ứng dụng CNTT, an toàn thông tin khi làm việc với máy tính, một số vấn đề liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT, nguyên tắc sử dụng máy tính đúng cách và an toàn, thao tác với hệ điều hành, sử dụng những phần mềm tiện ích, tìm kiếm dữ liệu trên internet, trình duyệt web, thư điện tử, quy cách, thể thức trình bày văn bản, soạn thảo định dạng văn bản, nhập liệu tính toán, thiết lập trình chiếu, lọc trích xuất dữ liệu và in ấn.

Chi tiết học phần

5 BI12112 Chuẩn Mos - Word

Mô tả học phần:

Chi tiết học phần

6 BI11113 Chuẩn Mos - Excel

Mô tả học phần: cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cách tổ chức dữ liệu, định dạng bảng tính, sử dụng các hàm cơ bản, các thao tác trên cơ sở dữ liệu, tạo đồ thị và in ấn được thực hiện một cách logic đúng theo chuẩn MOS.

Chi tiết học phần

7 BI11114 Chuẩn Mos - PowerPoint

Mô tả học phần:

Chi tiết học phần

8 GF14154 General English 1

Mô tả học phần:

Chi tiết học phần

9 GF14155 General English 2

Mô tả học phần:

Chi tiết học phần

10 GR11106 Văn hóa tổ chức

Mô tả học phần:

Chi tiết học phần

11 GR11107 Phương pháp học đại học

Mô tả học phần: học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về hoạt động học tập và phương pháp học tập ở đại học. SV nắm vững đặc điểm của hoạt động nhận thức, áp dụng vào bản thân để nâng cao chất lượng học tập; có kỹ năng cơ bản của hoạt động học tập như tìm tài liệu và đọc tích cực, ghi chú và sắp xếp ghi chú, lên kế hoạch và quản lý thời gian. SV áp dụng thành thạo các kỹ năng và kiến thức trên vào hoạt động học tập tại đại học cũng như trong cuộc sống và công việc sau này.

Chi tiết học phần

12 EF11150 Giao tiếp thuyết trình

Mô tả học phần: học phần trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về giao tiếp như: khái niệm, chức năng, phân loại, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp; nguyên tắc, phương tiện và phong cách giao tiếp; các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Mặt khác, giúp SV hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội nói chung và hoạt động nghề nghiệp nói riêng.

Chi tiết học phần

13 GR11109 Phương pháp nghiên cứu khoa học

Mô tả học phần: học phần cung cấp cho SV những kiến thức về các khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học; SV được thực hành các bước tiến hành nghiên cứu khoa học; cách thức lựa chọn đề tài; cách soạn đề cương chi tiết; cách viết từng phần của đề tài; cách lập kế hoạch nghiên cứu; cách tìm tài liệu và xử lý thông tin thu thập được. SV áp dụng thành thạo các kỹ năng và kiến thức trên vào hoạt động học tập tại đại học cũng như trong cuộc sống và công việc sau này.

Chi tiết học phần

14 BL22032 Logic học

Mô tả học phần: Môn học giới thiệu 06 chương: Đại cương về logic học; Những quy luật cơ bản của tư duy; Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; Chứng minh, bác bỏ, ngụy biện và những bài tập ứng dụng nhằm cung cấp một số kiến thức logic căn bản như là phương tiện tối thiểu để rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người học, giúp người học tư duy nhanh, chính xác, lập luận chặt, chứng minh, bác bỏ một cách thuyết phục, trình bày tư tưởng ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc, biết phát hiện những đúng, sai, tráo trở, ngụy biện trong lập luận của người khác....

Chi tiết học phần

15 BL24033 Lý luận nhà nước và pháp luật

Mô tả học phần: là một môn học bắt buộc chung trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật. Lý luận nhà nước và pháp luật là khoa học pháp lý cơ bản có tính chất phương pháp luận nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật để có thể tiếp cận với các môn khoa học khác cũng như tiếp cận các vấn đề, hiện tượng pháp lý - xã hội nói chung.

Chi tiết học phần

16 BL22034 Lịch sử nhà nước và pháp luật

Mô tả học phần: bao gồm những kiến thức cơ bản, hệ thống về quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước và pháp luật ở Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.Qua đó, người học nhận thức được quy luật về tổ chức, hoạt động của nhà nước Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Đề cập những nội dung chính của pháp luật phong kiến Việt Nam ở giai đoạn phát triển nhất - giai đoạn thời Lê sơ.

Chi tiết học phần

17 BL22035 Xây dựng văn bản pháp luật

Mô tả học phần: là học phần bắt buộc, học phần bao gồm 4 chương. Trong đó: chương 1 khái quát chung về văn bản quản lý nhà nước trình bày về khái niệm, chức năng, vai trò, các loại văn bản quản lý nhà nước, hiệu lực của văn bản quản lý nhà nước và xử lý văn bản nhà nước trái pháp luật; chương 2 trình bày kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước; chương 3 trình bày các loại văn bản quản lý nhà nước và mẩu văn bản quản lý nhà nước thông dụng; chương 4 trình bày về hợp đồng và các mẩu hợp đồng thông dụng.

Chi tiết học phần

18 BB22038 Quản trị học

Mô tả học phần: Học phần này cung cấp kiến thức, kỹ năng, thái độ để học các môn chuyên ngành Quản trị kinh doanh như quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực,…

Chi tiết học phần

19 BB22037 Kinh tế vĩ mô

Mô tả học phần: Môn học nghiên cứu hành vi của toàn bộ nền kinh tế, bao gồm sự tăng trưởng sản suất và tiêu dùng, xu hướng của giá, lãi suất, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp và các yếu tố bên ngoài quốc gia có thể ảnh hưởng tới sự biến động hàng hóa, dịch vụ và tiền. Chính phủ có thể tác động lên nền kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách về thuế, chi tiêu chính phủ, các hoạt động đầu tư công và nợ quốc gia, cũng như sự kiểm soát của ngân hàng trung ương đối với cung tiền. Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu các biến động dài hạn của sản lượng và mức giá, các điều chỉnh ngắn hạn của cả nền kinh tế đối với các cú sốc bên ngoài và bên trong

Chi tiết học phần

20 BB22036 Kinh tế vi mô

Mô tả học phần: Học phần này trang bị cho sinh viên hệ thống cơ sở lý thuyết và phương pháp luận về kinh tế vi mô. Môn học này giúp sinh viên tiếp cận với các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế với các sự kiện kinh tế thông qua mô hình. Từ đó, có thể hiểu được hành vi ra quyết định của các cá nhân, doanh nghiệp trong nền kinh tế & vai trò của Chính phủ trong việc giải quyết các khiếm thuyết trên thị trường. Môn học gồm những nội dung chính như : Cung cầu hàng hóa, cân bằng thị trường, hàng vi người tiêu dùng, hành vi của doanh nghiệp, các loại thị trường, vai trò của chính phủ trong các loại thị trường

Chi tiết học phần

21 BB22039 Xã hội học đại cương

Mô tả học phần: Học phần bao gồm hệ thống những kiến thức cơ bản về xã hội học. Trên cơ sở của các khái niệm cơ bản, sinh viên có thể hiểu được mối quan hệ giữa các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Các mối quan hệ xã hội thể hiện ở các cấp độ xã hội khác nhau và phản ánh những đặc trưng xã hội về các mặt hoạt động cơ bản của đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị văn hóa và xã hội. Xã hội như một tổng thể có cấu trúc xác định và có thể phân tích theo các tiếp cận cấu trúc, chức năng hay hành động xã hội. Sau khi học xong môn xã hội học đại cương, sinh viên có thể hiểu được một cách khái quát về vị trí vai trò của các cá nhân, các nhóm xã hội, các thiết chế, các tổ chức xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội trong một xã hội tổng thể. Trên cơ sở những tri thức đó, giáo dục cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp xã hội học trong công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay

Chi tiết học phần

22 BB22040 Tâm lý học đại cương

Mô tả học phần: cung cấp cho người học những tri thức khoa học về bản chất, cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của hiện tượng tâm lý người; các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý; khái quát sự hình thành và phát triên tâm lý người. Bên cạnh đó, tâm lý học đại cương còn cung cấp các tri thức cơ bản về các quá trình nhận thức, trí nhớ, tình cảm, ý chí của con người; về nhân cách và những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành phát triển nhân cách con người.

Chi tiết học phần

23 BT22015 Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Mô tả học phần: là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành cho các sinh viên khối ngành Kinh tế, Xã hội - Nhân văn nói chung và sinh viên ngành du lịch nói riêng. Học phần này đóng vai trò là một trong những học phần nằm ở vị trí nền tảng (gốc cây).

Chi tiết học phần

24 BT22014 Lịch sử văn minh thế giới

Mô tả học phần: Môn học cung cấp những kiến thức căn bản của học phần Lịch sử văn minh thế giới.

Chi tiết học phần

25 BL22041 Luật hiến pháp 1

Mô tả học phần: trang bị kiến thức liên quan đến những nhóm quan hệ pháp luật cơ bản nhất được điều chỉnh bởi Luật hiến pháp. Đặc biệt, môn học giới thiệu tổng quan về bộ máy nhà nước và làm rõ địa vị pháp lý của các cơ quan hiến định trong bộ máy nhà nước Việt Nam.

Chi tiết học phần

26 BL22042 Luật hiến pháp 2

Mô tả học phần: trang bị kiến thức liên quan đến những nhóm quan hệ pháp luật cơ bản nhất được điều chỉnh bởi Luật hiến pháp. Đặc biệt, môn học giới thiệu tổng quan về bộ máy nhà nước và làm rõ địa vị pháp lý của các cơ quan hiến định trong bộ máy nhà nước Việt Nam.

Chi tiết học phần

27 BL23043 Luật hành chính

Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước với các nội dung cơ bản như: cơ quan hành chính nhà nước; quan hệ pháp luật hành chính; cán bộ, công chức; quyết định hành chính, thủ tục hành chính; vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp bảo đảm pháp chế trong lĩnh vực hành chính (giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm sát) đối với hoạt động quản lý nhà nước; Những kiến thức này là cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước; bảo đảm quản lý hành chính nhà nước có hiệu quả, hiệu lực và bảo hộ tích cực các quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quản lý nhà nước.

Chi tiết học phần

28 BL22044 Luật dân sự Việt Nam 1

Mô tả học phần: Với môn học này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức lý luận chung về luật dân sự như: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự, vấn đề đại diện, thời hạn, thời hiệu, giao dịch dân sự, tài sản, thừa kế, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng..... trong các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật dân sự.

Chi tiết học phần

29 BL22045 Luật dân sự Việt Nam 2

Mô tả học phần: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghĩa vụ dân sự, hợp đồng nói chung, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự (như thế chấp, cầm cố, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp).

Chi tiết học phần

30 BL23046 Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Mô tả học phần: là môn học cơ bản của chương trình đào tạo luật học, cung cấp cho người học những kiến thức về trình tự, thủ tục yêu cầu và giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan và tổ chức tại Toà án.

Chi tiết học phần

31 BL23047 Tư pháp quốc tế

Mô tả học phần: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức như: Lý luận cơ bản về TPQT với tư cách là một bộ môn khoa học pháp lý và một lĩnh vực pháp luật đặc thù trong hệ thống Pháp luật quốc gia; Vấn đề xung đột pháp luật và áp dụng pháp luật nước ngoài; nguyên tắc cũng như các quy định thực định của Pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột pháp luật trong các lĩnh vực: năng lực pháp luật của cá nhân, pháp nhân; sở hữu; hợp đồng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; thừa kế; hôn nhân và gia đình; lao động; Nguyên tắc và các quy định thực chất của Pháp luật Việt Nam điều chỉnh trực tiếp các quan hệ có tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài.

Chi tiết học phần

32 BL22048 Luật sở hữu trí tuệ

Mô tả học phần: Nội dung môn học trình bày những lý luận cơ bản về sở hữu trí tuệ; những quy đinh pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền với giống cây trồng và các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời nội dung môn học còn đề cập đến các điều ước quốc tế về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đang có giá trị áp dụng trong giai đoạn toàn cầu hóa như hiện nay. Với môn học này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức lý luận chung về luật sở hữu trí tuệ như: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ, vấn đề đối tượng của sở hữu trí tuệ, xác lập quyền, thời hạn bảo hộ, quyền và nghĩa vụ của chủ thể, cơ chế bảo hộ.

Chi tiết học phần

33 BL22049 Luật tài chính Việt Nam

Mô tả học phần: là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Luật kinh tế. Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật về tài chính công như pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về thuế. Qua môn học này, người học sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về chính sách tài chính công cũng như nội dung pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động tài chính công của Việt Nam.

Chi tiết học phần

34 BL24050 Luật lao động

Mô tả học phần: Giúp SV có cách nhìn nhận chính xác về khái niệm; đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật lao động. Giúp SV nhận biết được ý nghĩa của việc học nghề và vấn đề tìm việc làm; biết được các quy định của pháp luật về Tiền lương...

Chi tiết học phần

35 BL22051 Luật ngân hàng

Mô tả học phần: là môn khoa học pháp lý chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về địa vị pháp lý của các chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng, nội dung pháp lý chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng.

Chi tiết học phần

36 BL22052 Luật đất đai

Mô tả học phần: là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về chế độ sở hữu, chế độ quản lí đất đai ở Việt Nam. Luật đất đai cũng thể hiện dưới góc độ lí luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của người sử dụng đất, về quản lý và sử dụng các loại đất, trình tự và thủ tục trong quản lý, sử dụng đất đai. Bên cạnh đó, môn học còn mang đến cho sinh viên hệ thống kiến thức về thanh tra, giám sát; xử lý các vi phạm pháp luật đất đai; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Chi tiết học phần

37 BL22053 Luật môi trường

Mô tả học phần: là môn học thuộc chuyên ngành pháp luật kinh tế, nghiên cứu các vấn đề cơ bản về bảo vệ môi trường bằng pháp luật. Nội dung trước tiên mà môn học này đề cập là một số vấn đề mang tính lí luận chung về môi trường, bảo vệ môi trường và luật môi trường. Tiếp đó, môn học nghiên cứu các nội dung về đánh giá môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, như kiểm soát ô nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm đất, kiểm soát ô nhiễm nước, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học... Ngoài ra, môn học còn đề cập các khía cạnh của việc thực thi các công ước quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam cũng như cơ chế giải quyết các tranh chấp nảy sinh trong lĩnh vực này.

Chi tiết học phần

38 BL23055 Luật hình sự

Mô tả học phần: là một trong những ngành luật cơ bản và quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. Vì vậy, nắm vững các quy định của luật hình sự là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên học các ngành Luật học, Luật kinh tế ... Đối với sinh viên theo học ngành Kinh tế - Luật và Luật kinh tế, việc nghiên cứu môn luật hình sự sẽ giúp người học phân biệt được hành vi phạm tội với hành vi không phạm tội, phân biệt các tội phạm trong BLHS và đường lối xử lý của nhà nước đối với từng tội phạm ấy để giúp họ tránh vi phạm pháp luật hình sự trong quá trình hoạt động thực tiễn sau này. Ngoài ra, môn học luật hình sự còn giúp người học có kiến thức nền về pháp luật để hiểu sâu sắc hơn các môn học khác (dân sự, kinh tế, hành chính, tố tụng hình sự...).

Chi tiết học phần

39 BL22057 Pháp luật cộng đồng ASEAN

Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và các kiến thức pháp lý chuyên ngành về ASIAN, Cộng đồng ASIAN và pháp luật Cộng đồng ASIAN gồm 5 chương: Tổng quan pháp luật Cộng đồng ASIAN; Luật Cộng đồng chính trị- an ninh ASIAN; Luật Cộng đồng kinh tế ASIAN; Luật Cộng đồng kinh tế- xã hội ASIAN; các vấn đề pháp lý về hợp tác ngoại khối, cơ chế giải quyết tranh chấp và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam.

Chi tiết học phần

40 BL22058 Luật hôn nhân và gia đình

Mô tả học phần: là một trong những môn học truyền thống mang tính bắt buộc trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật tại Việt Nam, môn khoa học pháp lý chuyên ngành nghiên cứu các vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình. Là một môn khoa học có tính ứng dụng cao và gắn với cuộc sống của mỗi cá nhân trong đời sống xã hội.

Chi tiết học phần

41 BL33235 Luật thương mại 1

Mô tả học phần: là môn khoa học pháp lý chuyên ngành. Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thương nhân và hoạt động thương mại. Các kiến thức bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Phương thức thành lập doanh nghiệp và quy chế pháp lý về thành viên của doanh nghiệp, về tổ chức quản lý doanh nghiệp, về tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp. Một số vấn đề pháp lý đặc thù về doanh nghiệp có vốn nhà nước, Quy chế pháp lý về hợp tác xã, pháp lý svề nhóm công ty cũng như khía quát về phá sản và pháp luật về phá sản và thủ tục pháp sản doanh nghiệp đặc biệt là giải quyết tranh chấp thương mại ngoài toà án.

Chi tiết học phần

42 BL33236 Luật thương mại 2

Mô tả học phần: là môn khoa học pháp lý chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về thương nhân và hành vi thương mại. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa; hoạt động trung gian thương mại; xúc tiến thương mại; cung ứng dịch vụ thương mại; đấu giá, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ; nhượng quyền thương mại cũng như chế tài, phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại, thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại.

Chi tiết học phần

43 BL32237 Luật cạnh tranh

Mô tả học phần: là môn học cung cấp các kiến thức pháp luật về bảo vệ cạnh tranh trong kinh doanh.

Chi tiết học phần

44 BL32238 Luật thương mại quốc tế

Mô tả học phần: cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật thương mại quốc tế. Môn học bao gồm 2 phần chính: Luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia và luật thương mại quốc tế giữa các thương nhân.

Chi tiết học phần

45 BL32239 Anh văn chuyên ngành

Mô tả học phần: cung cấp cho SV khối lượng kiến thức cơ bản, vốn từ vựng chuyên ngành cần thiết như nghề luật, luật hợp đồng, luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, luật hình sự, luật công ty để SV có thể học chuyên sâu hơn ở những học phần tiếp theo. Môn học cũng cung cấp cho SV những kiến thức về ngữ pháp và các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong thực hành luật như nghe hiểu những bài giảng về các khía cạnh pháp luật cụ thể hay cách viết trong văn phong pháp lý từ đó tạo nền tảng kiến thức, kĩ năng tiếng Anh chuyên ngành cho SV để SV có thể tự học chuyên sâu thêm. Ngoài ra, rèn cho SV khả năng làm việc nhóm thông qua các bài thuyết trình trên lớp, khả năng tự học, nghiên cứu các kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh qua những phần kiến thức tự học.

Chi tiết học phần

46 BL32240 Luật Đầu tư

Mô tả học phần: cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật thương mại quốc tế. Môn học bao gồm 2 phần chính: Luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia và luật thương mại quốc tế giữa các thương nhân.

Chi tiết học phần

47 BL33241 Quản trị nhân sự

Mô tả học phần: Học phần này cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản nhất về: vai trò, chức năng quản trị nhân sự trong tổ chức; những ảnh hưởng, rằng buộc của pháp luật, môi trường cạnh tranh tới quản trị nhân sự; phân tích công việc và định mức lao động; lập kế hoạch; xây dựng chính sách và tổ chức tuyển dụng; đào tạo & phát triển nhân viên, đánh giá thành tích công tác của nhân viên; xây dựng chính sách và thực hành các hình thức trả lương bổng và đãi ngộ đối với lao động, xử lý các quan hệ lao động.

Chi tiết học phần

48 BL33242 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng

Mô tả học phần: Môn học này sẽ giới thiệu hai nội dung chính là kỹ năng đàm phán hợp đồng và kỹ năng soạn thảo hợp đồng. Trong phần kỹ năng đàm phán hợp đồng, môn học sẽ giúp sinh viên có được kiến thức tổng thể về hoạt động đàm phán, từ vấn đề khái niệm đàm phán, các cách thức đàm phán, các công việc cần chuẩn bị cho một cuộc đàm phán, diễn biến của cuộc đám phán, những điều nên và không nên trong cuộc đàm phán và cách kết thúc của một cuộc đàm phán sao cho có hiệu quả và chuyên nghiệp nhất. Phần tiếp theo của môn học sẽ giúp sinh viên nắm được các kỹ năng khi soạn thảo một hợp đồng.

Chi tiết học phần

49 BL32243 Luật hợp đồng thương mại Quốc tế

Mô tả học phần: cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế.

Chi tiết học phần

50 BL33244 Kỹ năng tư vấn pháp luật

Mô tả học phần: cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tư vấn pháp luật. Việc nghiên cứu, giảng dạy môn học này nhằm giúp người học tiếp cận và nâng cao nhận thức về hoạt động tư vấn pháp luật, trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu các kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên ngành.

Chi tiết học phần

51 BL32245 Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng

Mô tả học phần: Học phần đề cập những quy định của pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng: các dạng tranh chấp hợp đồng, thẩm quyền của Toà án, của trọng tài thương mại và giải quyết một số tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngoài phần kiến thức môn học còn chú trọng về các kỹ năng giải quyết tranh chấp để người học vững vàng vận dụng khi gặp những trường hợp trong thực tiễn.

Chi tiết học phần

52 BL32247 Pháp Luật về tài chính doanh nghiệp

Mô tả học phần: cung cấp cho sinh viên các vấn đề chung về tài chính gồm: vốn và tài sản của công ty, quản lý đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp; và những vấn đề cụ thể như: pháp luật về vốn điều lệ của doanh nghiệp; pháp luật về huy động vốn của doanh nghiệp; pháp luật về quản trị tài chính doanh nghiệp. Pháp luật về doanh thu và chi phí và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp; Pháp luật về kế toán trong doanh nghiệp; Pháp luật về công khai thông tin tài chính doanh nghiệp; Pháp luật điều chỉnh tài chính doanh nghiệp trong tổ chức lại doanh nghiệp. Học phần giúp người học có kiến thức nhất định để đánh giá hoạt động tài chính trong doanh nghiệp, vận dụng pháp luật để thúc đẩy quá trình vận động của nguồn tài chính tạo ra lợi ích của chủ sở hữu và những người có lợi ích liên quan trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Chi tiết học phần

53 BL32248 Luật thương mại điện tử

Mô tả học phần: là môn khoa học pháp lý chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về thương nhân và hành vi thương mại thông qua mạng điện tử. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa; hoạt động trung gian thương mại; xúc tiến thương mại; cung ứng dịch vụ thương mại và một số hoạt động thương mại khác thông qua mạng điện tử.

Chi tiết học phần

54 BL32251 Pháp luật kinh doanh bất động sản

Mô tả học phần: Môn học cung cấp cho người học những quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; đối tượng, phạm vi, điều kiện và các nguyên tắc trong đầu tư, kinh doanh bất động sản; các hình thức kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong kinh doanh bất động sản. Môn học cũng cung cấp cho người học các kiến thức trọng tâm về các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản.

Chi tiết học phần

55 BL32252 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng

Mô tả học phần: môn học cung cấp các kiến thức pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng.

Chi tiết học phần

56 BL32253 Bảo hiểm trong kinh doanh

Mô tả học phần: Môn học cung cấp các kiến thức pháp luật cơ bản về hoạt động kinh doanh bảo hiểm - lĩnh vực hẹp của chuyên ngành luật tài chính - ngân hàng.

Chi tiết học phần