DANH SÁCH MÔN HỌC

 

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Phương pháp học Đại học 1
Văn hóa tổ chức 1
Tin học văn phòng 2
General English 1 4
Logic học 2
Lý luận về nhà nước và pháp luật 3
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2
Học kỳ 2 Giao tiếp thuyết trình 1
General English 2 4
Quản trị học (tự chọn) 2
Kinh tế vĩ mô (tự chọn) 2
Kinh tế vi mô (tự chọn) 2
Xã hội học đại cương (tự chọn) 2
Tâm lý học đại cương (tự chọn) 2
Cơ sở Văn hóa Việt Nam (tự chọn) 2
Lịch sử văn minh thế giới (tự chọn) 2
Luật Hiến pháp 1,2 4
Luật Hành chính 3
Xây dựng văn bản pháp luật 2
Communication 1 3
Năm 2 Học kỳ 3 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
Quản trị học (tự chọn) 2
Kinh tế vĩ mô (tự chọn) 2
Kinh tế vi mô (tự chọn) 2
Xã hội học đại cương (tự chọn) 2
Tâm lý học đại cương (tự chọn) 2
Cơ sở Văn hóa Việt Nam (tự chọn) 2
Lịch sử văn minh thế giới (tự chọn) 2
Luật Dân sự Việt Nam 1 2
Luật Dân sự Việt Nam 2 2
General English 3 4
Communication 2 3
Học kỳ 4 Luật Lao động 4
Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 3
Luật hình sự (tự chọn) 3
Pháp luật cộng đồng ASEAN (tự chọn) 2
Luật hôn nhân và gia đình (tự chọn) 2
Luật Thương mại 1 3
Thực tập 1 3
General English 4 4
Communication 4 3
Năm 3 Học kỳ 5 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 2
Tư pháp quốc tế 3
Luật Đất đai 2
Luật Môi trường 2
Luật Thương mại 2 3
Luật Cạnh tranh 2
Quản trị nhân sự 3
General English 5 4
General English 6 4
Học kỳ 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2
Luật Tài chính 2
Luật Thương mại quốc tế 2
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng 2
Pháp luật về tài chính doanh nghiệp 2
Quản trị doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2
Thực tập 2 4
TE 1 3
TE 2 3
Năm 4 Học kỳ 7 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 2
Tư tưởng HCM 2
Phỏng vấn và tìm việc làm  
Luật ngân hàng 2
Luật Đầu tư 2
Luật Hợp đồng thương mại quốc tế 2
Kỹ năng tư vấn pháp luật 2
Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng 2
Tiếng anh chuyên ngành 4
Luật thương mại điện tử (tự chọn) 2
Pháp luật kinh doanh bất động sản (tự chọn) 2
Pháp luật bảo vệ người tiêu dung (tự chọn) 2
Bảo hiểm trong kinh doanh (tự chọn) 2
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp (2 tháng) 4
Khóa luận TNghiệp (2 tháng) 6