Hướng dẫn sinh viên cập nhật thông tin ngoại trú - Học kì I (2018-2019)

Các bước hướng dẫn sinh viên cập nhật thông tin ngoại trú

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào trang web: sinhvien.donga.edu.vn

Bước 2: Vào mục “Công tác sinh viên”

Bước 3: Chọn nội dung “NGOẠI TRÚ”

Bước 4: Sinh viên tiến hành điền đầy đủ thông tin vào từng ô

Bước 5:  Lưu thông tin đã điền đầy đủ

Sau khi điền đầy đủ thông tin SV kích vào nút “Lưu”