What do we do with our business?

Chúng ta sẽ làm gì với công việc kinh doanh đây?

Kết quả hình ảnh cho company

 1. Start one's business = Set up one's business : Bắt đầu việc kinh doanh
 2. Run = Operate : Điều hành
 3. Expand : Mở rộng
 4. Merge with : Sát nhập
 5. Ally with = Collaborate with = Cooperate with : Liên minh với
 6. Compete with : Cạnh tranh 
 7. Produce, manufacture : Sản xuất, Sản xuất hàng loạt
 8. Sell : Bán (Sales: Doanh số)
 9. be / get bankrupt / bankruptcy : Phá sản
 10. Disintegrate = Disband : Giải thể
 11. Wind up : Kết thúc, chấm dứt việc kinh doanh