Lịch thi và danh sách thi lại tốt nghiệp KTV tin học

1. Tin học văn phòng

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Lớp sinh hoạt Giờ thi Ngày thi Phòng
1 37065 Lê Văn Việt KTR15A1.1 7h30 13/12/2020 101
2 38539 Phạm Thị Thu Hiền LE16A1 7h30 13/12/2020 101
3 39910 Lê Thị Thu LU17C11 7h30 13/12/2020 101
4 38418 Nguyễn Thị Ánh Tuyết FB16A1 7h30 13/12/2020 101
5 38487 Huỳnh THị Thanh Thúy FB16A1 7h30 13/12/2020 101
6 45345 Phan Minh Hoa BA18B1. 7h30 13/12/2020 101
7 36765 Phạm Thị Hải Anh QK15A1.2 7h30 13/12/2020 101
8 38885 Lê Phương Quang EE16A1 7h30 13/12/2020 101
9 45287 Nguyễn Thị Thùy Dương LU18B13 7h30 13/12/2020 101
10 42073 Đoàn Ngọc Việt AC17C1.. 7h30 13/12/2020 101
11 38583 Nguyễn Hữu Quyết EE16A2 7h30 13/12/2020 101
12 42271 Phạm Văn Trà BA16A2 7h30 13/12/2020 101
13 39558 Nguyễn Thị Huỳnh Hoanh AH16G1 7h30 13/12/2020 101
14 45098 Nguyễn Đình Thái EE18B11 7h30 13/12/2020 101
15 42352 Nguyễn Thị Thúy Nga LU17C14 7h30 13/12/2020 101
16 42765 Nguyễn Thị Hoài OA18D11 7h30 13/12/2020 101
17 45587 Lê Văn Bình OA18D11. 7h30 13/12/2020 101
18 42671 Bùi Thị Sao Mai LU18B11 7h30 13/12/2020 101

2. Tin học chuyên ngành

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Lớp sinh hoạt Môn Giờ thi Ngày thi Phòng
1 37065 Lê Văn Việt KTR15A1.1 AutoCad 9h30 13/12/2020 101
2 42466 Nguyễn Cao Sang BA17C1.. SPSS 9h30 13/12/2020 101
3 36765 Phạm Thị Hải Anh QK15A1.2 SPSS 9h30 13/12/2020 101
4 38391 Nguyễn Thị Thu Hiền LU16CLC SPSS 9h30 13/12/2020 101
5 42271 Phạm Văn Trà BA16A2 SPSS 9h30 13/12/2020 101
6 39558 Nguyễn Thị Huỳnh Hoanh AH16G1 Phần mềm đồ họa Corel 9h30 13/12/2020 101
7 38253 H La Wi ÊBan EL16A1 Mos Word 9h30 13/12/2020 101
8 38486 Cao Thanh Thường EL16A1 Mos Word 9h30 13/12/2020 101
9 39580 Đỗ Thị Mỹ Hằng EL16A1 Mos Word 9h30 13/12/2020 101
10 45432 Ngô Thị Hải Yến LU18B14 SPSS 9h30 13/12/2020 101
11 45961 Lê Văn Minh BA16A1. SPSS 9h30 13/12/2020 101
12 40302 Phạm Thị Lê LU17C22 SPSS 9h30 13/12/2020 101
13 38418 Nguyễn Thị Ánh Tuyết FB16A1 SPSS 9h30 13/12/2020 101
14 38418 Huỳnh THị Thanh Thúy FB16A1 SPSS 9h30 13/12/2020 101
15 38477 Nguyễn Thị Thùy Dương AH16CLC Phần mềm đồ họa Corel 9h30 13/12/2020 101
16 41701 Nguyễn Thị Thùy Dung LU17G1 SPSS 9h30 13/12/2020 101