Bài giảng trực tuyến về Pháp luật hợp đồng của VIAC

Năm 2020, Bộ tư pháp triển khai thực hiện chuỗi bài giảng trực tuyến gồm các nội dung xoay quanh chủ đề pháp luật hợp đồng với sự tham gia của các giảng viên là chuyên gia đến từ VIAC.

Các bài giảng được trình bày ngắn gọn, kết hợp giữa lý thuyết với kỹ năng nghiệp vụ thực tế, chính xác, dễ hiểu và gắn với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Để từ đó, doanh nghiệp được cung cấp đầy đủ, có hệ thống những thông tin pháp luật cơ bản, cần thiết nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, đưa ra các kỹ năng nghiệp vụ áp dụng pháp luật cần thiết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết và truy cập xem bài giảng tại:
http://www.viac.vn/tin-tuc-su-kien/viac-va-hoat-dong-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-n841.html?fbclid=IwAR1Rr_m49GRPrLJIDg3EIzoqkGTPQN_GKSIujBYEWQf8kfbKFRJsLDtSKzM

Nguồn: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC