Kế hoạch thi học kỳ I đợt 2 - năm học 2017-2018

LE16A1 và LE16A2

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Luật hình sự LE16A1 18/06/2018 15h30 506 508
LE16A2 18/06/2018 15h30 510 508
2 Pháp luật cộng đồng Asian LE16A1 20/06/2018 15h30 506 508
LE16A2 20/06/2018 15h30 510 508
3 Luật dân sự 1 LE16A1 22/06/2018 15h30 506 508
LE16A2 22/06/2018 15h30 510 508
4 Luật dân sự 2 LE16A1 28/06/2018 15h30 506 508
LE16A2 28/06/2018 15h30 510 508
5 General English 4 LE16A1 30/06/2018 15h30 506 508
LE16A2 30/06/2018 15h30 510 508

LE17A1 và LE17A2

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Luật dân sự 1 LE17A1 22/06/2018 15h30 502 503
LE17A2 22/06/2018 15h30 504 505
2 General english 2 LE17A1 28/06/2018 7h30 508 510
LE17A2 28/06/2018 7h30 507 512
3 Communication 1 LE17A1 30/06/2018 13h30 508 510
LE17A2 30/06/2018 13H30 507 512