Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học - Năm học: 2018-2019

Căn cứ Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ áp dụng đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Đông Á ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-ĐHĐA ngày 11/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á;

Căn cứ Quy định tổ chức đào tạo kỹ thuật viên tin học chuyên ngành ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-ĐHĐA ngày 28/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á;

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo đến Lãnh đạo các Khoa/ Phòng/ Trung tâm và sinh viên (SV) kế hoạch thi đánh giá chuẩn đầu ra (CĐR) ngoại ngữ và tin học năm học 2018 - 2019, như sau:

1. Kế hoạch tổ chức

TT Đợt thi Thời gian (từ … đến…) Nội dung công việc và đơn vị thực hiện
1 Đợt 1 24/09 - 04/10

SV làm thủ tục đăng ký (theo mẫu trên website SV hoặc tại Trường) tại Phòng QLĐT&CTSV và mua Phiếu dự thi tại Phòng Kế toán (Phòng 201), cụ thể: 

 • Tiếng Anh: SV thi lần 1 và thi lại phải có đơn đăng ký dự thi
 • Tin học: SV thi lần 1 dự thi theo danh sách lớp (không phải đăng ký); SV thi lại phải có đơn đăng ký dự thi.
Đợt 2 08/10 - 03/11
Đợt 3 12/11 - 16/02
Đợt 4 25/02 - 20/04
Đợt 5 29/04 - 08/06
2 Đợt 1 06/10 - 07/10 SV dự thi theo lịch của Trung tâm Khảo thí (danh sách và lịch chi xem tại Website: http://sinhvien.donga.edu.vn/).
Đợt 2 05/11 - 11/11
Đợt 3 18/02 - 24/02
Đợt 4 22/04 - 28/04
Đợt 5 10/06 - 16/06
3 Đợt 1 15/10 - 20/10
 • Phòng QLĐT&CTSV tập hợp kết quả thi và xử lý điểm.
 • Phòng QLĐT&CTSV trình ký Quyết định và lập danh sách SV đủ điều kiện công nhận đạt CĐR và SV chưa đạt CĐR.
Đợt 2 26/11 - 30/11
Đợt 3 11/03 - 16/03
Đợt 4 13/05 - 18/05
Đợt 5 17/06 - 22/06
4 Đợt 1 22/10 - 27/10 Phòng QLĐT&CTSV công bố danh sách SV đạt CĐR ngoại ngữ và tin học trên website: mục “THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP”
Đợt 2 03/12 - 08/12
Đợt 3 18/03 - 23/03
Đợt 4 20/05 - 25/05
Đợt 5 24/06 - 26/06
5 Đợt 1 29/10 - 03/11
 • Phòng QLĐT&CTSV cấp chứng nhận đạt CĐR ngoại ngữ và tin học.
 • SV nhận chứng nhận đạt CĐR ngoại ngữ và tin học cùng đợt cấp Bằng tốt nghiệp, tại Phòng QLĐT&CTSV.
Đợt 2 10/12 - 15/12
Đợt 3 25/03 - 30/03
Đợt 4 27/05 - 31/05
Đợt 5 27/06 - 29/06

2. Đối tượng dự thi

Đợt thi

 

Đánh giá CĐR ngoại ngữ
(TOEIC và IELTS đối với NN Anh)
Đánh giá CĐR tin học
Đợt 1
(T9/18)
 • SV thi lần 1: SV các khóa nhập học năm 2015, 2016, 2017 có nguyện vọng đăng ký đánh giá CĐR tiếng Anh.
 • SV thi lại: Đại học CQ (A1); Cao đẳng CQ (B1) các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 7/2018 trở về trước.
 • SV thi lần 1: Khối Kỹ thuật, bậc Đại học CQ: Khóa 2014-2018 (A1)
 • SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 7/2018 trở về trước.
Đợt 2
(T11/18)
 • SV thi lần 1: Đại học CQ: khóa 2014-2018 (A1_ Khối Kỹ thuật) và SV các khóa nhập học năm 2015, 2016, 2017 có nguyện vọng đăng ký đánh giá CĐR tiếng Anh.
 • SV thi lại: Đại học CQ (A1); Cao đẳng CQ (B1) các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 9/2018 trở về trước.
 • SV thi lần 1: Khối Sức khỏe và Dịch vụ, bậc Đại học LTCQ và LT VLVH: Khóa 2017-2019 (A2), Khóa 2016-2019 (A3, A4);
 • SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 9/2018 trở về trước.
Đợt 3
(T02/19)
 • SV thi lần 1: SV các khóa nhập học năm 2015, 2016, 2017 có nguyện vọng đăng ký đánh giá CĐR tiếng Anh.
 • SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 11/2018 trở về trước.
 • SV thi lần 1: Khối Kỹ thuật & Quản trị, bậc Đại học LTCQ và LT VLVH: Khóa 2017-2019 (A2), Khóa 2016-2019 (A3, A4);
 • SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 11/2018 trở về trước.
Đợt 4
(T04/19)
 • SV thi lần 1: Đại học CQ: khóa 2015-2019 (A1); Cao đẳng CQ: khóa 2016-2019 (B1) và SV các khóa nhập học năm 2016, 2017, 2018 có nguyện vọng đăng ký đánh giá CĐR tiếng Anh.
 • SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 2/2019 trở về trước.
 • SV thi lần 1: Khối Quản trị, Dịch vụ và Sức khỏe, bậc Đại học CQ: Khóa 2015-2019 (A1); Cao đẳng CQ: Khóa 2016-2019 (B1)
 • SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 2/2019 trở về trước.
Đợt 5
(T06/19)
 • SV thi lần 1: SV các khóa nhập học năm 2016, 2017, 2018 có nguyện vọng đăng ký đánh giá CĐR tiếng Anh.
 • SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 4/2019 trở về trước.
 • SV thi lần 1: Khối Kỹ thuật, bậc Đại học CQ: Khóa 2015-2019 (A1);
 • SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ Tháng 4/2019 trở về trước.

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa/Phòng/Ban nghiên cứu triển khai, tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình; phổ biến kế hoạch này đến CVHT và SV trong Trường biết để thực hiện đúng với các mốc thời gian nêu trên./.