Từ vựng tiếng Anh pháp lý về tố tụng và biện hộ

 • Lawsuit: Việc tố tụng, việc kiện cáo;
 • (Legal/court) action: Việc kiện cáo, việc tố tụng;
 • (Legal) proceedings: Vụ kiện;
 • Litigation: Vụ kiện, kiện cáo;
 • Case: Vụ kiện;
 • Charge: Buộc tội;
 • Accusation: Buộc tội;
 • Writ [rit]: Trát, lệnh;
 • (Court) injunction: Lệnh tòa;
 • Plea: Lời bào chữa, biện hộ;
 • Verdict: Lời tuyên án, phán quyết;
 • Verdict of guilty/not guilty: Tuyên án có tội/không có tội.
 • To appear in court: hầu tòa;
 • To bring a legal action against s.e: Kiện ai;
 • To bring an accusation against s.e: Buộc tội ai;
 • To bring an action against s.e: Đệ đơn kiện ai;
 • To bring s.e to justice: Đưa ai ra tòa;
 • To bring/press/prefer a charge/charges against s.e: Đưa ra lời buộc tội ai;
 • To bring/start/take legal proceedings against s.e: Phát đơn kiện ai;
 • To commit a prisoner for trial: Đưa một tội phạm ra tòa xét xử;
 • To go to law (against s.e): Ra tòa;
 • To sue s.e for sth: Kiện ai trước pháp luật;
 • To take s.e to court: Kiện ai

Nguồn: https://sblog/tieng-anh-phap-ly/tepup.edu.vn/