Vinh danh sinh viên LE16A1 đạt thành tích cao trong học tập HK2 năm học 2017-2018

Chúc mừng các bạn SV đạt thủ khoa học phần (theo danh sách đính kèm)

Học phần Sinh viên đạt thủ khoa Điểm tổng kết môn
Chuẩn MOS – Word Y Tô Ni ÊBan 10.0
Luật dân sự 1 Y Búp 8.7
Pháp luật cộng đồng ASEAN Mai Tiến Hưng 9.2