Đạt 869/1000 điểm chứng chỉ MOSWC Quốc tế 2018
Y Tô Ni Êban LE16A1
Thành tích xuất sắc trong rèn luyện và hoạt động ngoại khóa
Trần Đức Anh LE16A2
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập
Nguyễn Đào Thiên Lý LE16A2
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập
Nguyễn Thị Thùy Dung LE17A2