Vinh danh sinh viên lớp LE16A2 đạt thành tích cao trong học tập HK2 năm học 2017-2018

Chúc mừng các bạn SV đạt thủ khoa (theo danh sách đính kèm)

Học phần Sinh viên đạt thủ khoa Điểm tổng kết môn
Chuẩn MOS - Word Nguyễn Đào Thiên Lý 9.8
Luật dân sự 1 Nguyễn Đào Thiên Lý 9.2
Pháp luật cộng đồng ASEAN Nguyễn Xuân Sinh 9.4
General English 3 Nguyễn Đào Thiên Lý 9.9