Vinh danh sinh viên LE17A2 đạt thành tích cao trong học tập HK2 năm học 2017-2018

Chúc mừng các bạn SV đạt thủ khoa học phần (theo danh sách đính kèm)

Học phần Sinh viên đạt thủ khoa Điểm tổng kết môn
Lý luận nhà nước và pháp luật Nguyễn Thị Thùy Dung 8.6
Lịch sử nhà nước và pháp luật Nguyễn Thị Thùy Dung 9.5
Logic học Nguyễn Thị Thùy Dung 10.0
Luật dân sự 1 Trần Thị Như Quỳnh, Thới Trần Thủy Tiên 8.7
Luật hành chính Nguyễn Thiên Tài 9.5