Xét tốt nghiệp đối với sinh viên học lại Khóa 16

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên học lại.

Đính kèm Thông báo này là Mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp.

Sinh viên có nhu cầu tải đơn về, điền vào và nộp tại Văn phòng Khoa trong thời gian quy định.

Trân trọng!