Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại thường sử dụng trong doanh nghiệp

 

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần phải nắm rõ các kiến thức pháp luật để sử dụng trong các giao dịch mua bán, ký kết hợp đồng và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp giữa những tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

Dưới đây là những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại dành cho doanh nghiệp cơ bản, được sử dụng phổ biến trong công việc, mời các bạn cùng tham khảo!

 1. International Law: luật quốc tế
 2. Alien Corporation: công ty nước ngoài
 3. Board of Directors: ban giám đốc
 4. Bylaws: điều lệ, quy tắc
 5. C Corporation: một dạng doanh nghiệp thông dụng
 6. Citation: trích dẫn
 7. Corporation/ Group: tập đoàn
 8. Fiduciary: người được ủy thác
 9. Foreign Corporation: công ty nước ngoài
 10. Franchise: nhượng quyền thương mại
 11. Contract: hợp đồng
 12. Regulation: quy tắc
 13. Abide by/ Comply with (v): tuân theo
 14. Sanction: chế tài
 15. Commercial arbitration: trọng tài thương mại
 16. Dispute : tranh chấp
 17. Deal with (v) : giải quyết
 18. Complaint : khiếu kiện
 19. Client : thân chủ
 20. Crime : tội phạm
 21. Damages : khoản đền bù thiệt hại
 22. Unfair business : kinh doanh gian lận
 23. Bring into account (v): bị truy cứu trách nhiệm
 24. Be convicted of (v): bị kết tội
 25. Act of god: trường hợp bất khả kháng
 26. Fund: kinh phí
 27. No contest: không tranh cãi

Nguồn: Aroma.vn