Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại trong hợp đồng quốc tế (Phần 2)

Trên đây là những từ vựng Tiếng anh chuyên ngành luật thương mại căn bản mà bạn cần nắm vững khi học tiếng Anh chuyên ngành luật, kinh tế, thương mại. Tuy nhiên, chỉ học từ vựng thôi là chưa đủ, để ứng dụng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại trong công việc một cách hiệu quả, bạn cần học cách sử dụng mẫu câu, soạn thảo các văn bản chuyên ngành, giao tiếp và đàm phán với người bản xứ.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại tổng quát (tiếp theo)

 1. civil code: bộ luật dân sự
 2. Code of Civil Procedure: Bộ luật tố tụng dân sự
 3. the transfer conditions: điều kiện chuyển nhượng, thế chấp
 4. Representative office: Văn phòng đại diện
 5. trade service lisence: giấy phép kinh doanh dịch vụ
 6. abbreviated name: tên viết tắt
 7. name of company = enterprise’ name: tên doanh nghiệp
 8. documents of guiding the implementation: các văn bản hướng dẫn thi hành
 9. amendments and additions: sửa đổi và bổ sung
 10. the same value: có giá trị như nhau
 11. liquidation: thanh lý
 12. the guarantee fees: phí bảo lãnh
 13. place of work: nơi làm việc
 14. type of work: loại công việc
 15. probation time: thời gian thử việc
 16. in accordance with law: theo quy định của pháp luật
 17. take responsbilities for: chịu trách nhiệm
 18. rights and obligations: quyền và nghĩa vụ
 19. other cost: chi phí khác
 20. in cheque: chuyển khoản
 21. in the scale: trong phạm vi
 22. from the day: kể từ ngày
 23. did not have effect any more: không còn hiệu lực nữa
 24. mortgage contract of land use right: hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
 25. mortgagee: bên nhận thế chấp
 26. mortgage: bên thế chấp
 27. type of land: loại đất
 28. Commitment = pledgement: cam kết
 29. qualification: trình độ chuyên môn
 30. appendix of the contract: phụ lục hợp đồng
 31. economic contract: hợp đồng kinh tế
 32. stipulate: quy định
 33. investor: chủ đầu tư
 34. letter of proxy = letter of authority: giấy ủy quyền
 35. represented by: đại diện là, được đại diện bởi
 36. preciseness: chắc chắn
 37. phase: khâu, giai đoạn
 38. assign: người thừa kế, giao, phân công
 39. trading lisence: giấy phép kinh doanh
 40. the currency using to pay: đồng tiền dùng để thanh toán
 41. method of payment: phương thức thanh toán
 42. as agreed: như đã thỏa thuận
 43. the law regulation: theo quy định của pháp luật
 44. at all cost: bằng mọi giá
 45. performing the work as authorized: thực hiện công việc theo ủy quyền
 46. the last term: điều khoản cuối cùng
 47. at the time of notarizing: tại thời điểm công chứng
 48. the third party=the third person: bên thứ 3
 49. end the contract: chấm dứt hợp đồng
 50. singboard: bảng hiệu
 51. consiger: bên giao hàng
 52. consigee: bên nhận hàng
 53. the following terms: các điều khoản sau
 54. according to statistics: theo số liệu thống kê
 55. according to estimation: theo ước tính
 56. according to survey data: theo số liệu điều tra, theo số liệu khảo sát
 57. within the authority scale: trong phạm vi ủy quyền
 58. is there are any dispute: nếu có tranh chấp
 59. the rate of progress and results: tiến độ và kết quả thực hiện công việc
 60. company’s charter: điều lệ của công ty
 61. business activity: hoạt động kinh doanh
 62. payment ability: khả năng chi trả, khả năng thanh toán
 63. other service: các dịch vụ khác
 64. incurring: phát sinh
 65. constant=consecutive: liên tục
 66. other agreement: các thỏa thuận khác
 67. the business line: ngành nghề kinh doanh
 68. actual market transaction: giao dịch thực tế trên thị trường

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

 1. the mortgaged land area: diện tích đất đem thế chấp
 2. the amount of loan: số tiền vay
 3. in word: bằng chữ
 4. in number: bằng số
 5. total mortgage value: tổng giá trị tài sản thế chấp
 6. mode of payment: phương thức thanh toán
 7. the deadline of clearing debt: thời hạn trả nợ
 8. market value: giá thị trường
 9. single property: tài sản riêng biệt
 10. similar property: tài sản tương tự

Nguồn: Aroma.vn