Đề tài nghiên cứu khoa học - sinh viên

 

STT Tên đề tài Sinh viên thực hiện Lớp Giảng viên hướng dẫn
Năm 2018 - 2019
1 Quyền chấm dứt hợp đồng lao động của các bên trong quan hệ lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thực tiến và giải pháp Nguyễn Thị Thùy Dung LE17A2 ThS. Lê Thị Thanh Lai
ThS. Nguyễn Thị Hà
2 Chế định thừa kế trong quy định của pháp luật Việt Nam Nguyễn Xuân Sinh LE16A2 ThS. Nguyễn Thị Hà
3 Chế định về quyền con người theo pháp luật Việt Nam Nguyễn Đào Thiên Lý
Phạm Thị Anh Thư
LE16A2 ThS. Lê Thị Thanh Lai
4 Cam kết lao động trong hiệp định thương mại tự do thế giới mới (CPTPP) tại Việt Nam Trần Quang Quyền LE17A2 ThS. Nguyễn Thị Hà