Thông tin về "Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish của Cục SHTT

Theo Thỏa thuận hợp tác về việc triển khai Hệ thống quản trị đơn SHCN (WIPO IPAS) tại Cục SHTT, WIPO sẽ hỗ trợ Cục SHTT xây dựng một trang thư viện điện tử mới: hệ thống “Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish. Tại đây, người dùng tin có thể tra cứu đầy đủ các thông tin về các đối tượng SHCN đã được công bố với tần suất cập nhật theo chu kỳ công bố 01 lần/01 tháng.

Địa chỉ truy cập: Wipopublish.noip.gov.vn.

Nguồn tin: Tuan Nguyen via Cộng đồng Sở hữu trí tuệ